Przetarg na narzędzia

Firma EL Prema s.c. z siedzibą w Manasterzu 163, 37-522 Wiązownica w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa III: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

realizuje „WDROŻENIE NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OPARTYCH NA PODZESPOŁACH Z WPC” Nr POIR.03.02.02-00-1156/17 i zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę :  

Narzędzia do wykonywania profili z WPC (2 szt. do skrzydeł, 2 szt. do ościeżnic, 1 szt. do progu, 1 szt. do okładzin)  

 

1.Przedmiotem realizacji są: narzędzia do wytłaczania profili z WPC, które powinny być dostosowane do wytłaczania w extruderach liniowych z naniesieniem na powierzchnie rysunku usłojenia naturalnego dębu.

Orientacyjny przekrój profili;  75x55 – 2 szt,  67x50 – 2 szt,  75x25 – 1 szt, 940x3 – 1 szt.

(z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa  uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia będzie przesłane do potencjalnego wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji).

 

2.Firma podejmująca się wykonania narzędzi będzie zarazem wykonawcą profili w oparciu o te narzędzia.

 

3.Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów z uwzględnieniem wagi punktowej :

-cena narzędzi – waga 30 pkt

-cena wykonania gotowego kompletu profili   – waga 40 pkt

-termin utrzymania ceny na wytłaczane profile – waga 30 pkt

-termin realizacji narzędzi i wdrożenia produkcji od otrzymania zamówienia  – waga 10 pkt

-warunki gwarancji  (gwarantowany czas pracy narzędzia) – waga 10 pkt

 

Punkty zostaną wyliczone w sposób następujący :
Dla kryterium Cena:
Liczba uzyskanych pkt. = najkorzystniejsza oferta w kategorii / oferta rozpatrywana  X liczba pkt. w kategorii

Dla kryterium termin / czas :
Liczba uzyskanych pkt. = oferta rozpatrywana  / oferta najdłuższa w kategorii X liczba pkt. w kategorii

 

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona nie później niż do 12.05.2017 r. do godz. 15:00.
Oferta może być przekazana na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową lub kurierem - liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Cena powinna być wyrażona w PLN.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (w szczególności wypis z rejestru). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Oferta musi być ważna w ciągu min. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt;

EL Prema s.c.

Manasterz 163, 37-522 Wiązownica

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu : Krzysztof Kipczak  tel. 601 952 797